MIB

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vedtægter

§1: Navn og hjemsted: Foreningens navn er Børn og Bevægelses idrætsforening – forkortet Børn & Bevægelse. Dens hjemsted er Holbæk i Holbæk kommune.

§2: Formål: Foreningens formål er at tilbyde idræt for lokalbefolkningen.

§3: Medlemskab af organisationer: foreningen er medlem af DGI Nordvestsjælland, og undergivet disses love og bestemmelser.

§4: Optagelse af medlemmer: Som melem kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.

§5: Kontingent: Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§6: Sæson – Indmeldelse: B&B´s sæson starter den første weekend i september og slutter den første weekend i maj. Hvert år ved sæsonbegyndelse skal der ske en ny indmeldelse og betaling af kontingent til B&B.

§7: Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højste mundighed. Den ordinære generalforsamling, som skal afholdes hvert år i april/maj, (dog første gang d. 29. april 2003), indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. forældre kan oppebære en stemme pr. aktivt barn under 16 år, – dog kan ingen person have mere end en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

§8: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. valg af dirigent
  2. Bestyrelsens (formandens) beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Behandling af indkomne forslag   4a) Planer for det fremadrettede arbejde
  5. valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (3 medlemmer i lige årstal, 2 medlemmer i ulige årstal)
  6. Valg af suppleant
  7. valg af revisor for 2 år
  8. evt.

§9: Generalforsamlingens ledelse: Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et medlem anmoder herom.

For videre information omkring vedtægterne kontakt Formanden.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gymnastik for børn/voksne

Børn og Bevægelse (B&B) er en idrætsforening oprettet i 2003. Formålet er at tilbyde bevægelse for børn og voksne. Vi tager udgangspunkt i grundtræning og -bevægelser og stimulere både sanser, motorik, krop, hjerte og hjerne. Vores hjemmested er Bjergmarksskolens gymnastiksal og vi har valgt at gymnastikken ligger om søndagen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar